януари 17, 2019

Огледи

Извършваме валидиране на количества и оценка на загубите при огледи по щети, възложени от страна на заинтересовани лица. Работим със застрахователни компании, аварийни комисари, брокери, застраховани, и др. Правим огледи и по заявка от физически и юридически лица във връзка с нанесени щети по тяхно недвижимо имущество от трети лица. Обект на огледи са увреждания по сгради /промишлени, жилищни, за обществено ползване и др./, независимо от причините за възникване и размера на пораженията.

При получаване на задача за оглед, се свързваме с клиента в рамките на  деня и уговаряме дата и час за извършване на огледа, като при посещението на адреса се изготвя констативен протокол – опис на увреденото имущество (ваша бланка или наш образец). В този протокол, който се подписва от вещото лице и застрахования или негов представител, се посочва причината за увреждане и се отразяват количествата увреждания по имота /валидиране на количества/, заедно с необходимите мероприятия по възстановяване на същия. Изготвя се снимков материал от поне 6 броя снимки, като се прави и панорамна снимка отвън на обекта. В рамките на два работни дни след огледа се изготвя проектно-сметна документация /оценка на загубите/, отразяваща финансовото изражение на загубите и базираща се на количествата СМР, констатирани при огледа. При необходимост, може да се приложи и експертно заключение с излагане на подробности относно причините за възникване на вредите и аргументация по изчисляването на обезщетението. Прилага се черно-бял албум със снимките и дигитален носител на същите. Така оформената преписка се изпраща с препоръчано писмо до поръчителя или се донася лично. При желание от Ваша страна, същата може да бъде сканирана и изпратена на посочена от Вас електронна поща.

Оглед в градовете- 40.00 лв., изготвяне на ПСД- 25.00 лв., снимки, пощенски и други разходи са калкулирани в цената на огледа, транспортни разходи- 0.45 лв/км. Цените са крайни, без ДДС.

Гореформираната цена е за масовия случай и отговаря на щети до 3000 лв. При по-особени случаи, като извършване на втори оглед или изисквания на строителни книжа, както и размер на изчисленото обезщетение над 3000 лв., ще бъде договаряно допълнително заплащане, за което също имаме алгоритъм за определяне и аргументация на неговото формиране.

Извършваме и изчисление на размера на вредите по документите от вече извършен оглед или по данни за размера на уврежданията предоставени от Застраховател.

Предлагаме и термографско обследване на вреди от течове, без разбиване на стените с професионална техника на цена от 80 лева без ДДС.