14.01.2019

Медиация

КАКВО Е МЕДИАЦИЯТА?
Медиацията е лесен и достъпен способ за постигане на взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебното производство или извън него. В последните години, медиацията по търговски спорове придобива все по-голяма популярност и приложение при решаване на казуси в сферата на търговските взаимоотношения. Води се от МЕДИАТОР – трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното разрешаване на спорните въпроси.

КАК НИ ПОМАГА?
Решавате сами – при медиацията се осъзнават интересите, страните се договарят за съдържанието на спогодбата, а съдията, след като провери нейната законосъобразност, я одобрява.

Спестявате средства – при постигната спогодба се връща половината от внесената държавна такса (по брачни дела таксата е фиксирана и не се връща).

Печелите време – бързо и съобразено с Вас насрочване на срещите при медиатор, бързо и цялостно разрешаване на спора, бързо и ефективно изпълнение на споразумението.

Получавате поверителност – в процедурата участват само медиаторът, страните и одобрени от тях лица. Информацията, получена по време на медиацията, е конфиденциална и не може да бъде разгласявана освен с изричното съгласие на страните.

Подобрявате комуникацията – при медиацията се обръща внимание на емоционалната страна на спора.

Възстановявате отношенията – създава се основа за бъдещи взаимоотношения.

Постигате устойчивост – спогодбата, постигната в резултат на свободен избор при медиация, се спазва и изпълнява.

След първоначална среща със страните и вземане на решение от тях за провеждане на медиация, се заплаща първоначалната такса от 200 лева без ДДС и се насрочва първа работна среща в офис. В първоначалната такса влизат първите три астрономически часа от медиацията и при предсрочно приключване на срещите, независимо от резултата, не се връщат. Срещите могат да се организират по изключение и в почивни дни. В работни дни са в часовете от 07-00 до 12-00 часа. Всеки следващ час от медиацията, при такава необходимост, е по 50 лева на час без ДДС. В общия случай срещите не продължават повече от 6 часа, като практиката сочи, че в рамките на тези часове се очертава ясно изхода от медиацията. Ако се изяви желание за сключване на споразумение имаме възможността да Ви насочим към адвокатска кантора, с която работим.