17.01.2019

Огледи

Извършваме валидиране на количества и оценка на загубите при огледи по щети, възложени от страна на заинтересовани лица. Работим със застрахователни компании, аварийни комисари, брокери, застраховани, и др. Правим огледи и по заявка от физически и юридически лица във връзка с нанесени щети по тяхно недвижимо имущество от трети лица. Обект на огледи са увреждания по сгради /промишлени, жилищни, за обществено ползване и др./, независимо от причините за възникване и размера на пораженията.

При получаване на задача за оглед, се свързваме с клиента в рамките на  деня и уговаряме дата и час за извършване на огледа, като при посещението на адреса се изготвя констативен протокол – опис на увреденото имущество (ваша бланка или наш образец). В този протокол, който се подписва от вещото лице и застрахования или негов представител, се посочва причината за увреждане и се отразяват количествата увреждания по имота /валидиране на количества/, заедно с необходимите мероприятия по възстановяване на същия. Изготвя се снимков материал от поне 6 броя снимки, като се прави и панорамна снимка отвън на обекта. В рамките на два работни дни след огледа се изготвя проектно-сметна документация /оценка на загубите/, отразяваща финансовото изражение на загубите и базираща се на количествата СМР, констатирани при огледа. При необходимост, може да се приложи и експертно заключение с излагане на подробности относно причините за възникване на вредите и аргументация по изчисляването на обезщетението. Прилага се черно-бял албум със снимките и дигитален носител на същите. Така оформената преписка се изпраща с препоръчано писмо до поръчителя или се донася лично. При желание от Ваша страна, същата може да бъде сканирана и изпратена на посочена от Вас електронна поща.

Оглед в градовете, в които имаме вещи лица и в прилежащите населени места. Към настоящия момент това са: Видин, Враца, Берковица, Монтана, Мездра, Червен бряг, Русе, Свищов, Силистра, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Пирдоп, Сливен, Кърджали, Смолян, Гоце Делчев, Сандански, Дупница, София. Непрекъснато разширяваме градовете, в които имаме вещи лица. Транспортни разходи за огледи извън рамките на населеното място са по договаряне.

Формираме цена за масовия случай, която отговаря на щети до 2000 лв. При по-особени случаи, като извършване на втори оглед или изисквания на строителни книжа, както и размер на изчисленото обезщетение над 2000 лв., ще бъде договаряно допълнително заплащане, за което също имаме алгоритъм за определяне и аргументация на неговото формиране.

Извършваме и изчисление на размера на вредите по документите от вече извършен оглед или по данни за размера на уврежданията предоставени от Застраховател.